Bestellen |  Zoeken |  Favorieten |  Bestellijst |  Inloggen |  Mijn gegevens Bedrijfsinfo |  Voorwaarden |  Contact 
Home
 
Voorwaarden DCAG

Aanbieding/Overeenkomst/Prijzen
Een overeenkomst komt tot stand door een mondelinge afspraak of schriftelijke opdracht al dan niet op grond van een offerte. Alle door DC AutomatiseringsGroep aan koper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging, wordt de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig en juist te bewijzen. De door DC AutomatiseringsGroep vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en af Geldermalsen In geval van aantoonbare wijziging van een of meerdere kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijs, valutakoersen e.d. is DC AutomatiseringsGroep gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Koper heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Betaling
Alle facturen zullen door opdrachtgever binnen 14 dagen na levering worden betaald. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij in gebreke van betaling zullen alle rente en kosten etc. op koper zonder kortingen en uitzonderingen worden verhaald. Alle geleverde goederen blijven eigendom van DC AutomatiseringsGroep totdat alle door opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

Verzendkosten
Bij pakketzendingen via de PTT worden verzendkosten in rekening gebracht volgens de hieronder (onder voorbehoud) omschreven tarieven: 1 tot 5 kg € 8,00 onder de 300,00 euro. Voor pakketten die zwaarder zijn dan 10 kg gelden andere tarieven.

Levering en risico
Koper is verplicht het bestelde en geleverde in ontvangst te nemen. Bij het niet in ontvangst willen nemen van de bestelde goederen om welke reden dan ook, zullen de gemaakte kosten (tenminste 10% van de hoofsom) op koper worden doorberekend met een minimum bedrag van € 175,- per gebeurtenis. Alle door DC AutomatiseringsGroep genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt, zal DC AutomatiseringsGroep opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. DC AutomatiseringsGroep is niet aansprakelijk indien de levering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers.

Garantie
De garantiedatum gaat in vanaf leverdatum en bedraagt 12 maanden, tenzij anders vermeld, de garantietermijn van geheugenmodules en processoren is 6 maanden. Binnen de garantietermijn wordt niet gratis gerepareerd in geval van defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat ten gevolge van: het niet handelen volgende de bepalingen van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik van het apparaat, opzet of grove schuld van gebruiker(ster), reparatie of poging daartoe door anderen dan de DC AutomatiseringsGroep, beschadiging door gebruiker of derden, storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het apparaat vallen o.a. stroom storing, blikseminslag, waterschade etc. Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten: glasbreuk, losse accessoires, krassen en deuken, normale slijtage en slijtage aan onderdelen van rubber, kunststof etc.

Retourzending/Garantie
Retourzendingen voor garantie dienen vooraf aan DC AutomatiseringsGroep gemeld te worden en voorzien te zijn van een kopie factuur, duidelijke klachtomschrijving en originele verpakking. Indien de goederen niet defect blijken te zijn, worden alle ter zake gemaakte (onderzoek)kosten in rekening gebracht. DC AutomatiseringsGroep is niet aansprakelijk voor beschadigingen wanneer u geen goede verpakking heeft gebruikt. Retourneer voor garantie alleen spullen die bij DC AutomatiseringsGroep zijn aangeschaft.

Reparaties/Storingen
Voor reparaties en het verhelpen van storingen aan huis zal DC AutomatiseringsGroep aan opdrachtgever een bijdrage in de reiskosten in rekening brengen. Indien een tweede servicebezoek voor dezelfde reparatie noodzakelijk is, zal deze bijdrage niet in rekening gebracht worden. Storingen dienen gemeld te worden bij DC AutomatiseringsGroep, deze zal zo spoedig mogelijk, al naar gelang de aard en de prioriteit van de storing, in overleg treden met de opdrachtgever om de storing te verhelpen.

Overige Voorwaarden
Alle leveringen vinden plaats uitsluitend onder de algemene voorwaarden van de vereniging computer service- en software bureaus (COSSO) welke gedeponeerd zijn te Amsterdam onder nr. 108/1986. Bovenstaande voorwaarden zijn slechts een verduidelijking, aanvulling en uittreksel uit deze voorwaarden. De algemene voorwaarden COSSO zullen u op verzoek gratis worden toegezonden.

Home - Bestellen  - Contact
Copyright © 2005 -   DCAG & New Media Studio